De basis voor het beeldhouwen werd al zo’n 40 jaar geleden gelegd. De ultieme uitdaging om van de beeldende kunst een dagelijkse opdracht te maken is van recentere datum, sinds medio 2009.

Beeldhouwer uit Heeswijk-Dinther.
De levenstocht langs drinkwater- en irrigatie projecten, bruggen, scholen en ziekenhuizen in vooral Afrika en Oost-Europa heeft blijvende sporen nagelaten. Onuitwisbare waarden, zoals jezelf open stellen, het werkelijke zien van jouw omgeving, inlevingsvermogen, geduld en scheppingsvermogen dienden in eerste instantie voor inventiviteit in techniek en – niet te onderschatten – in het verzekeren van voldoende sociale cohesi van belanghebbende en uitvoerende teams binnen het ontwikkelingswerk.

In de beeldhouwer Hans Koenen werkte binnen deze scheppende taak onlosmakelijk zijn bredere artistieke gaven als beeldhouwer door. Ieder beeld dat voor hem enigszins bevredigend en voor anderen een schoonheid is geworden, is ontstaan.  Het is gegroeid.

Voor hem is de verbondenheid met mensen van vroeger en nu een inspiratiebron en een worsteling om zijn ambachtelijk kunstenaarsschap gaande te houden. Hij kan zich verliezen in dit ambachtelijke kunstenaarsschap, maar tegelijkertijd analyseert hij de harde eisen van vakmanschap en materiaalkennis.

Met scheppend vermogen produceert hij op meerdere vlakken veel schoons, maar  zo dat het invoelbaar is voor velen.

The base for sculpting was laid some 40 years ago. The ultimate challenge to make fine arts a daily assignment is of more recent date, since 2009.

Sculptor from Heeswijk-Dinther, Netherlands.
The path of life along drinking water and irrigation projects, bridges, schools and hospitals in mainly Africa and Eastern-Europe, has left enduring traces. Indelible values like opening yourself, true seeing of your environment, the capacity to identify yourself in your role, patience and creative power served first appropriate applications in technique and as or more important to assure sufficient support and social cohesion between parties concerned and implementing teams.

The performance of Hans Koenen in this creative task was indissolubly connected to his wider artistic gift. Every sculpture for him somehow satisfying, for others a beauty, has come into being. It has been growing.
The alliance with people of the past and present is to him a source of inspiration and the struggle to keep his artistry moving.
He can entirely be wrapped up in this artistry, at the very same time analysing the rude requirements of craftsman and knowledge of materials.

With creative capacity he produces a wide range of beauties, understandable and appreciated by many.

Cursussen Instituut Pieter Breughel, Beeldhouwer Peter Custers

– 1974 / 1979 Vormgeving in klei gedurende deze periode is van blijvende waarde. Producten; portretten en vrij werk.
– 1992 / 1995 Naast het werken met klei en het maken van mallen werd er ook vaak gewerkt met zachtere steensoorten.
– 2001 / 2004 Beeldhouwen in hardsteen.